เอกสารการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5 วันที่ 30-31 พ.ค. และ 6-8 มิ.ย. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
" หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5 "

ณ ห้อง CITC Training Room องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 6-8 มิถุนายน 2561

วันที่ 1: วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

 09.30-12.00น.

การบรรยาย: เวทีการเจรจาระหว่างประเทศกับการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน
       รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: ความรู้เบื้องต้นของวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจกและการจัดสรรเป้าหมายการลดก๊าซ

โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: ปัญหาความล้มเหลวของตลาดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: ภาษีคาร์บอน

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

วันที่ 3: วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: นโยบายการส่งเสริมเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการลดก๊าซเรือนกระจก 

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

การบรรยาย: ผลกระทบของมาตรการด้านก๊าซเรือนกระจกด้วยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

วันที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: ตลาดคาร์บอน 

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 13.00-16.00น.

 

การบรรยาย: เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ความสูญเสียและความเสียหาย

โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 

 

วันที่ 5: วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

 09.00-12.00น.

การบรรยาย: การวิเคราะห์และเทคนิคการประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ 

โดย ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


 13.00-16.00น.

การบรรยาย: เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                   :กรณีศึกษาระบบประกันภัยพืชผลเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

โดย ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์  
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

logistics today magazine

web