ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event UNFCCC COP24

          ศูนย์ CITC จะจัดงาน Side Event “การประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24” (UNFCCC COP 24) ณ เมืองคาโตวิเซ่ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้

อบก.โดยศูนย์ CITC ร่วมจัดงาน “โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) ร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ, กลุ่มคนรักษ์ธรรมชาติสื่อชีวิตสู่ธรรมชาติ และส่วนราชการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จัดงาน “โครงการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ณ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

CITC เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ "สังคมไทยจะอยู่อย่างไรกับ Climate Change" ในงาน รณรงค์ลดการใช้ “พลาสติก” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) เข้าร่วมบรรยาย หัวข้อ “สังคมไทยจะอยู่อย่างไร กับ Climate Change” ในงาน รณรงค์ลดใช้ “พลาสติก” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วม 450 คน

web