ข่าวล่าสุด • อบก./CITC จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับ มหาวิทยาลัย College Of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น

  อ่านต่อ • ศูนย์ CITC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ระดับกลาง) รุ่นที่ 2” “การวิเคราะห์และประเมินผลประโยชน์โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

  อ่านต่อ • ศูนย์ CITC เข้าร่วมการประชุม “เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่”

  อ่านต่อ • ศูนย์ CITC ร่วมกับ GIZ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Of Trainer “MRV For Sustainable Transport”

  อ่านต่อ • อบก./ศูนย์ CITC เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 1

  อ่านต่อ • อบก./ศูนย์ CITC จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th CITC Regional Conference 2018 หัวข้อ “Accelerating The Paris Agreement Implementation Through Climate Finance, Technology And Capacity Building”

  อ่านต่อ • การประชุม “ASEAN Working Group On Climate Change (AWGCC) ครั้งที่ 9”

  อ่านต่อ

E-Learning

Climate Change Networks

Alumni

หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรในประเทศ

Vote Course


vote 1 :*
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12
web